سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

هیچ است وجود و زندگانی هم هیچ

وین خانه و فرش باستانی هم هیچ

آن دهان هیچ و آن میان هم هیچ

جز خیالی نبود و آن هم هیچ

نعمت دنیا و دنیا نزد حق بیگانه است

هیچ عاقل مهر ورزد با چنین بیگانه ای؟

خمش کن صابر ازین گفت پرپیچ

که دنیا نیست غیر از هیچ در هیچ

گرچه ز هیچ حبس ندیدم من این عنا

نه هیچ وقت خوانده ام از هیچ داستان

گر چه ز هیچ جنس ندیدم من این عنا

نه هیچ وقت خوانده ام از هیچ داستان

یا نبد هیچ کس از باده فروشان بیدار

یا خود از هیچ کسی هیچ کسم در نگشود

چنان بگریم بر تو که هیچ کس نگریست

که هیچ وقت به فضل تو هیچ کس ناید

همی گوید که دنیا را بدین از دیو بخریدم

اگر دنیا همی خواهی بده دین و ببر دنیا

اگر دینت همی باید، ز دنیا دار می بگسل

ورت دنیا همی باید، بده دین و ببر دنیا

تعداد ابیات منتشر شده : 509610