سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

هیچ شغلی نشود پرده هش

هیچ تلخش نکند روی ترش

تا توانی هیچ درمانم مکن

هیچ گونه چارهٔ جانم مکن

بی آنکش بدی هیچ بیماریی

نه از دردها هیچ آزاریی

در صافی نزاد هیچ صدف

زر ساده نزاد هیچ تراب

مکرها در کسب دنیا باردست

مکرها در ترک دنیا واردست

هیچ آیینه دگر آهن نشد

هیچ نانی گندم خرمن نشد

بندها داشته بی هیچ گناه

عزلها یافته بی هیچ عمل

نه حلم تراست هیچ غایت

نه علم تراست هیچ پایان

زو حقشناستر نبود هیچ حقشناس

زو بردبارتر نبود هیچ بردبار

هیچ ذکری نگفته بی غفلت

هیچ طاعت نکرده بی اکراه

تعداد ابیات منتشر شده : 510165