سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

دور گردم ز جان و تن، شاید

دور باد از تو دور، نپسندم

دور دارد آرزوی دل ز دور

وز دو وردم دور دارد آن دو ورد

دور او همچو دور می خوش بود

همه عالم به دور وی خوش بود

نیست در دور خطت دور تسلسل باطل

که خط سبز تو از دور تسلسل بابیست

دور مشتی مدعی نامعنوی اندر گذشت

دور دور یوسف ست ای پادشا پاینده دار

حالیا دور قمر دوران ماست

جام می در دور و این دور آن ماست

دور مشتی جاهل ناشسته روی اندر گذشت

دور دور یوسف ست ای پادشا پاینده دار

دهان دور باش از خنده می سفت

فلک را دور باش از دور می گفت

آن که می گردد مدام از دور باش خشم و کین

دور دور از بارگاه خاطرت یاد من است

گر ماه من ز مهر بود دور، دور نیست

تا بوده مهر و ماه ز هم دور بوده اند


 • جستجوی دوست در همه ی آثار
 • جستجوی نوشته در جامی
 • جستجوی شاه بیت در همه ی آثار
 • جستجوی آه خاقانی در خاقانی
 • جستجوی شراب در حافظ
 • جستجوی دور در همه ی آثار
 • جستجوی بارگاه در همه ی آثار
 • جستجوی صبا در سعدی
 • جستجوی آهن در سعدی
 • جستجوی وان که در غزنین همی برزد به جنگش آستین در امیر معزی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 365511