سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

دور گردم ز جان و تن، شاید

دور باد از تو دور، نپسندم

دور دارد آرزوی دل ز دور

وز دو وردم دور دارد آن دو ورد

دور او همچو دور می خوش بود

همه عالم به دور وی خوش بود

نیست در دور خطت دور تسلسل باطل

که خط سبز تو از دور تسلسل بابیست

دور مشتی مدعی نامعنوی اندر گذشت

دور دور یوسف ست ای پادشا پاینده دار

حالیا دور قمر دوران ماست

جام می در دور و این دور آن ماست

دور مشتی جاهل ناشسته روی اندر گذشت

دور دور یوسف ست ای پادشا پاینده دار

دهان دور باش از خنده می سفت

فلک را دور باش از دور می گفت

آن که می گردد مدام از دور باش خشم و کین

دور دور از بارگاه خاطرت یاد من است

گر چه از کوی وفا گشت به صد مرحله دور

دور باد آفت دور فلک از جان و تنش

تعداد ابیات منتشر شده : 501469