سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

آدم برای گندمی از روضه دور ماند

من دور ماندم از در همت برای نان

او در غم یار و یار ازو دور

دل پرغم و غمگسار از او دور

گمان ها همه راســــت مشمر ز دور

که بس ماند از دور شیون به سور

خدای چشم بد از شهریار دور کناد

که دور به بود از شهریار جسم بدان

دور گذران بر حسب رای شما باد

دور گذران کی گذر از رای شما کرد

مه بدر نماید چو زخورشید شود دور

من کز تو شوم دور نمایم چو هلالی

وصل تو اجل را ز سرم دور همی داشت

از دولت هجر تو کنون دور نماندست

همیشه تا نتوان کرد حصر دور فلک

تو را چو دور فلک باد عمر نا محصور

دف که او گرد نمی گشت به دور مجلس

می رود دور کنان جانب مجلس بشتاب

منش ببینم و از دور رخ نهم بر خاک

مرا ببیند و از دور رخ بگرداند

تعداد ابیات منتشر شده : 506745