سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

ازچشم تو که دیده بد دور باد ازو

غیر از نگاه دور به آهو نمی رسد

اگر که دور شد از آفتاب ماه رواست

ز دور گشتن او تازه گشت ماه عرب

در کنه وصف تو نرسد عقل دور بین

بر قدر بام تو نرود وهم دور پای

گر چه از روی خرد دور تسلسل باطلست

خط سبزش حکم بر دور تسلسل می کند

گر چشم من از صورت تو دور نباشد

دور از تو دلم خسته و رنجور نباشد

چه دور باشد ارت ذره ئی نباشد مهر

که ماه چارده دایم ز مهر باشد دور

ما نکو دانیم طور حسن دور افتاده دوست

قرب ارزانی به مشتاقی که دور اندیش نیست

گفتم که چیست آنکه پس دور چرخ ازوست

گر زیر دور چرخ یمین است یا یسار

نوبت چو به دوْرِ تو رَسَد آه مکن،

جامی است که جمله را چشانند به دوْر!

آنچنان کانداخت چشم بد مرا دور از رخت

باد چشم بد ز رویت آنچنان افتاده دورتعداد ابیات منتشر شده : 412888