سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

گر چه از کوی وفا گشت به صد مرحله دور

دور باد آفت دور فلک از جان و تنش

گر ماه من ز مهر بود دور، دور نیست

تا بوده مهر و ماه ز هم دور بوده اند

من که دور از دوستان وز یار دور افتاده ام

مرغ نالانم که از گلزار دور افتاده ام

دور از تو مرا دور کنند از تو و گویم

دور از همه کس بود توانم مگر از وی

دیدش چو چراغ مرده بی نور

دور از من و تو، ز خویشتن دور

چو دور از من نهٔ یا رب مرا مپسند دور از خود

بنزدیکیت جمعم کن که دور از تو پریشانم

قومی متشککند و قومی به یقین

از کوی تو دور دور دور افتادند

تا بداند سعد و نحس بی خبر

دور تست این دور نه دور قمر

صحبتی ز آویزش اغیار دور

راحتی ز آمیزش تیمار دور

گوبزن مرمرا و دور مکن

گوبکش مرمرا و دور مران

تعداد ابیات منتشر شده : 505785