سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

گر ماه من ز مهر بود دور، دور نیست

تا بوده مهر و ماه ز هم دور بوده اند

من که دور از دوستان وز یار دور افتاده ام

مرغ نالانم که از گلزار دور افتاده ام

دور از تو مرا دور کنند از تو و گویم

دور از همه کس بود توانم مگر از وی

چو دور از من نهٔ یا رب مرا مپسند دور از خود

بنزدیکیت جمعم کن که دور از تو پریشانم

قومی متشککند و قومی به یقین

از کوی تو دور دور دور افتادند

تا بداند سعد و نحس بی خبر

دور تست این دور نه دور قمر

صحبتی ز آویزش اغیار دور

راحتی ز آمیزش تیمار دور

گوبزن مرمرا و دور مکن

گوبکش مرمرا و دور مران

بس که خوردیم تازیانۀ دور

پا کشیدیم بر کرانۀ دور

گرداب طلب وسیع دور است

دریای علوم دور غور است

 • جستجوی خانه در همه ی آثار
 • جستجوی جنگ در فردوسی
 • جستجوی شراب در حافظ
 • جستجوی شب و رویا در همه ی آثار
 • جستجوی حدیث عشق در همه ی آثار
 • جستجوی باد صبا در حافظ
 • جستجوی عشق در مولوی
 • جستجوی معنی در خاقانی
 • جستجوی راه در حافظ
 • جستجوی ناز در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 486293