سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

از پس آن دور درآمد بخوان

دائرهٔ مهر شده دور نان

دور بیند دوربین بی هنر

هم چنانک دور دیدن خواب در

چو در دور لبش تقوی حرام است

خدایا، دور میخواران کدام است

دور نباشد اگر غیرت پروردگار

در گذراند ز دور مدت فرمان خان

بده فرسنگ از کرمانشهان دور

نه از کرمانشهان بل از جهان دور

همه کارم ز دور آسمانی

چو دور آسمان شد زیر و بالا

دیدم از دور صدهزاران حور

کز من آرام و صابری شد دور

دور اول نشاط بخشد و نور

کند از دیده خواب غفلت دور

اختر از خدمت قمر دور است

مگس از صحبت شکر دور است

تا دور شدیم از بر تو

دور از تو همیشه در بلاییم

 • جستجوی صیام در همه ی آثار
 • جستجوی خرد در فردوسی
 • جستجوی مرغ در انوری
 • جستجوی عشق در عطار
 • جستجوی زمانه در فردوسی
 • جستجوی هر گه که تو نعل اسب دیگران بندی در همه ی آثار
 • جستجوی توانا در فردوسی
 • جستجوی مدح حضرت علی در همه ی آثار
 • جستجوی موی سیاه در حافظ
 • جستجوی عطار در عطار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 505935