سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

به وهم شعرش بشناختم ز دور آری

ز دور بوی خبر گویدت ز مشک ختن

آدم برای گندمی از روضه دور ماند

من دور ماندم از در همت برای نان

او در غم یار و یار ازو دور

دل پرغم و غمگسار از او دور

وصل تو اجل را ز سرم دور همی داشت

از دولت هجر تو کنون دور نماندست

همیشه تا نتوان کرد حصر دور فلک

تو را چو دور فلک باد عمر نا محصور

دف که او گرد نمی گشت به دور مجلس

می رود دور کنان جانب مجلس بشتاب

منش ببینم و از دور رخ نهم بر خاک

مرا ببیند و از دور رخ بگرداند

گو لاف سحر زن که به این فکرهای دور

در دور خویش دعوی اعجاز می توان

همچو گوهر گر دلم از سنگ گردد، دور نیست

دور از مژگان ابر نوبهار افتاده ام

از خود بینی ست کز خدا دور شوی

نزدیک خود آ و از خدا دور مشو


 • جستجوی سر در همه ی آثار
 • جستجوی همه در همه ی آثار
 • جستجوی رهی در رهی معیری
 • جستجوی حافظ در حافظ
 • جستجوی درد عشق در عطار
 • جستجوی شکست در همه ی آثار
 • جستجوی جنگ در فردوسی
 • جستجوی باد صبا در حافظ
 • جستجوی دور در همه ی آثار
 • جستجوی گذر عمر در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 334791