سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

در کنه وصف تو نرسد عقل دور بین

بر قدر بام تو نرود وهم دور پای

گر چه از روی خرد دور تسلسل باطلست

خط سبزش حکم بر دور تسلسل می کند

گر چشم من از صورت تو دور نباشد

دور از تو دلم خسته و رنجور نباشد

چه دور باشد ارت ذره ئی نباشد مهر

که ماه چارده دایم ز مهر باشد دور

ما نکو دانیم طور حسن دور افتاده دوست

قرب ارزانی به مشتاقی که دور اندیش نیست

گفتم که چیست آنکه پس دور چرخ ازوست

گر زیر دور چرخ یمین است یا یسار

نوبت چو به دوْرِ تو رَسَد آه مکن،

جامی است که جمله را چشانند به دوْر!

ما درین دور قمر خوش مجلسی آراستیم

جام می در دور و ما سرمست این دوران ماست

نوبت چو به دور تو رسد آه مکن

می نوش به خوشدلی که دور است نه جور

باش تا هاله صفت دور تو گردم ای ماه

که من ایمن نیم از فتنه دور قمری


 • جستجوی جنگ در فردوسی
 • جستجوی معنی شود در مولوی
 • جستجوی خاتم جاه ترا بادا ز فیروزی نگین ! در همه ی آثار
 • جستجوی تن آدمی شریف است در همه ی آثار
 • جستجوی باد صبا در حافظ
 • جستجوی زلف در حافظ
 • جستجوی ناز در همه ی آثار
 • جستجوی گذر عمر در همه ی آثار
 • جستجوی دور در همه ی آثار
 • جستجوی فال در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 251656