سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

من بر این گونه مانده در فریاد

زآشنایان و دوستان تنها

کوری ایشان درون دوستان

حق برویانید باغ و بوستان

همهٔ خلق، دوستان منند

مگسانند هر کجا شکر است

حدیثم داستان دوستان است

خطابم با خطیب بوستان است

حدیثم داستان دوستان شد

خطابم با خطیب بوستان شد

ناگه گیرد اجل گریبان

از دامن دوستان درآویز

خوش بکار دوستان پرداختی

بر گرفتی یک یک و انداختی

شبان تا روز در بیغولهٔ درد

اگرچه دوستان داری مجلّس

دوستان را وفاقت آورده

بنعیم مقیم و ملک کبیر

فرستند زی دوستان ارمغانی

چنان نافهٔ چین چنان مشک اذفر

تعداد ابیات منتشر شده : 510165