سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

آخر چه شدت که وارمیدی،

وز صحبت دوستان بریدی؟

بینی رخ دوستان جانی

بی دوست مباد زندگانی

گر بدامن دوستان گل می برند از بوستان

ما بکام دوستان با گل ببستان آمدیم

خنده زنان همچو گل بوستان

چشم گشادم به رخ دوستان

خویشتن سوزیم هر دو، بر مراد دوستان

دوستان در راحتند از ما و ما اندر حزن

دوستان، گویند دل را صبر فرمایید صبر

چون کنیم ای دوستان، دل نیست در فرمان ما؟

نه طریق دوستان است و نه شرط مهربانی

که به دوستان یک دل سر دست برفشانی

بر یاد دوستان نفسی می زنم به درد

خوش وقت دوستان که کسی یاد ما نکرد

خواجو به کام دوستان سوی وطن باز آمدی

ای دوستان از آمدن سوی وطن باز آمدم

دوستان پای دوستان گیرند

از پی پاس جان خویش و رواست

تعداد ابیات منتشر شده : 510165