سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

گرت جهان دوست است دشمن خویشی

دشمن تو دوست است دوست تو دشمن

آن را که تو دوست داری ای دوست

گر دوست ندارمش نه نیکوست

بهر چه ز ما گسستی ای دوست

در بر رخ دوست بستی ای دوست

دوست دانست و دوست دید و شنید

هر چه جز دوست دید ازان ببرید

بر وی دشمن اگر بسته شد دری از دوست

بروی دوست در دوست باز می بینم

دوست دهد جان خود از بهر دوست

من بکشم جان برادر ز پوست

ز دست دوست به نالیدن آمدی سعدی

تو قدر دوست ندانی که دوست داری جان

تا دوستی دوست مرا عادت و خوست

از دوست منم همه و از من همه دوست.

طمع از دوست نه این بود و توقع نه چنین

مکن ای دوست که از دوست جفا نپسندند

گر برود جان ما در طلب وصل دوست

حیف نباشد که دوست دوست تر از جان ماست

تعداد ابیات منتشر شده : 510165