سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

نی متصوّر مراست خوبتر از صورتش

ماه برآرد اگر سر ز گریبان دوست

در ره عشقش دلا! پای منه جز به صدق

جادوی بابل برد دست ز دستان دوست

من نه به خود گشته ام فتنهٔ آن روی و موی

فتنهٔ جان و دل است نرگس فتان دوست

گر به علاج دلم آمده ای ای طبیب

درد دلم را بجوی، چاره ز درمان دوست

خلق جهانی اگر زار و پریشان شوند

شکر صبوحی که شد زار و پریشان دوست

کای محرم خیل خانه دوست

شبها سگ آستانه دوست

مائیم و دل شکسته چون دوست

پیوسته شکسته دوست دارد

کز دوری دوست بر چه سانست

بر دوست چگونه مهربانست

آنکه پنهان کند حکایت دوست

لب او وانگهی شکایت دوست؟

چون تمنای روی دوست کند

حالی آهنگ کوی دوست کند

تعداد ابیات منتشر شده : 486338