سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

دشمنم گوید که: ترک دوست گیر

من به رغم دشمنان جویای دوست

چونک دید دوست نبود کور به

دوست کو باقی نباشد دور به

ای دوست، گناه ما همین است

کز دیده و جانت دوست داریم

به قول دشمنان برگشتی از دوست

نگردد هیچ کس با دوست دشمن

تسلیمِ راهِ دوست شوم چون به نزدِ من

چیزی نیافرید خدا ماورایِ دوست

سنبل تر دمیده بر گل دوست

بوی گل می دمد ز سنبل دوست

از جفا با تو دوست دیر شوند

دوست گیرند و زود سیر شوند

حاجت ما توئی چرا که ز دوست

حاجتی به ز دوست نتوان خواست

از جور و جفای بی وفا دوست

چون شد دل خستهٔ بلا دوست

اگر دوران دهد بر بادم ای دوست

وگر هجران کند بنیادم ای دوستتعداد ابیات منتشر شده : 167088