سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

جز دوست اگر ز دوست خواهی

در مذهب عاشقان جهودی

من از تو جز تو نخواهم، که در طریقت عشق

بغیر دوست تمنا ز دوست، رسوائی است

دلم گر راست میخواهی بر اوست

که باشد کو نخواهد دوست را دوست

دوستان خاندان را دوست باید داشت دوست

بعد از آن دم از وفای مصطفی باید زدن

من با توام ای عاشق ،تو نیز به ما می باش

هرگز چو نشاید دوست ،از دوست جدا هرگز

هر که در سایه عنایت اوست

گنهش طاعتست و دشمن دوست (طاعتش می کنند دشمن و دوست)

یار ناپایدار دوست مدار

دوستی را نشاید این غدّار

بگریزی، کجا روی که نه اوست؟

بستیزی کست ندارد دوست

جنازهٔ تو ندانم کدام حادثه بود

که دیده ها همه مصقول کرد و رخ مجروح

از آب دیده چو طوفان نوح شد همه مرو

جنازهٔ تو بر آن آب همچو کشتی نوح

تعداد ابیات منتشر شده : 27708