سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

آنکه پنهان کند حکایت دوست

لب او وانگهی شکایت دوست؟

دلی کو مبتلای دوست باشد

مراد او رضای دوست باشد

همچو چشم دوست بیمارم، کجاست

شکری زان لعل جان افزای دوست؟

نبری امر دوست را فرمان

دم زنی آنگه از مودت دوست

دوست از دوستیت بی زارست

که نهٔ جز سزای لعنت دوست

عاشق دوست یاد نان نکند

کز چنین دوست کس زیان نکند

ز پیش دوستانم راندی ای دوست

بکام دشمنم بنشاندی ای دوست

نباشیم تا با خدا دوستان دوست

کجا درحقیقت خدا دوست باشیم

بر درش بسکه دوست می خوانم

دوست می خواندم بکبک دری

از دوست وفا طلب نمودیم

هر چه نکند وفا به ما دوستتعداد ابیات منتشر شده : 292213