سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

چون تمنای روی دوست کند

حالی آهنگ کوی دوست کند

کی ببینم چهرهٔ زیبای دوست؟

کی ببویم لعل شکرخای دوست؟

ای که سرمیکشی زخدمت دوست

چون کنی دعوی محبت دوست

آنکه پنهان کند حکایت دوست

لب او وانگهی شکایت دوست؟

دلی کو مبتلای دوست باشد

مراد او رضای دوست باشد

همچو چشم دوست بیمارم، کجاست

شکری زان لعل جان افزای دوست؟

نبری امر دوست را فرمان

دم زنی آنگه از مودت دوست

دوست از دوستیت بی زارست

که نهٔ جز سزای لعنت دوست

عاشق دوست یاد نان نکند

کز چنین دوست کس زیان نکند

ز پیش دوستانم راندی ای دوست

بکام دشمنم بنشاندی ای دوست


 • جستجوی عطر حور بهشت خاک عبیر در حافظ
 • جستجوی باد صبا در حافظ
 • جستجوی شهر در بیدل دهلوی
 • جستجوی سنبل در همه ی آثار
 • جستجوی زندگی در همه ی آثار
 • جستجوی دوست در همه ی آثار
 • جستجوی مرگ پدر در همه ی آثار
 • جستجوی سیاه در فردوسی
 • جستجوی شرمنده در قاآنی
 • جستجوی ۱۵ در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 365511