سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

اگر بر گل فتد یک سایهٔ گل

چو گل درخون نشیند دایه گل

سنبل تر دمیده بر گل دوست

بوی گل می دمد ز سنبل دوست

چو گل در پوست میگنجید با دوست

دلش چون گل نمیگنجید در پوست

خواه خود را دوست دارد لعل ناب

خواه تا او دوست دارد آفتاب

رویش آن سو بود گل خور ناشکفت

گل ازو پوشیده دزدیدن گرفت

بلا دیدند و آتش بهرهٔ گل

فشاندند آب گل بر چهرهٔ گل

گفت با خود پیش آنک گل خورست

سنگ چه بود گل نکوتر از زرست

گل را نمی توانم کردن به دوست نسبت

ای گل به پیش جانان در پیش گل چو خاری

سمنبر عارضی گل فام دارد

ز لطف و نازکی گل نام دارد

تا نباشد چو گل سیب گل آذرگون

تا نباشد چو گل نار گل نیلوفر

تعداد ابیات منتشر شده : 510165