سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

دو تازه خدش زیر دو زلف غالیه بو

دو تیره خالش زیر دو جعد غالیه فام

داری دو لب چو ساخته دو پاره لعل

وندر دو پاره لعل دو رسته درر نهان

دو لعل او شهدالله دو کوزه شهد روان

دو زلف او علم الله دو طبله مشک تتار

تا مر مرا دو حلقه بندست بر دو پای

هستم دو دیده گویی از خون دو ناودان

دو خال برلب نوشش دو داغ بر لاله

دو زلف بر سر دوشش دو زاغ بر عرعر

دو لب چو نار کفیده دو برگ سوسن سرخ

دو رخ نار شکفته دو برگ لالۀ لال

دو دست جوزا سست و دو پای پروین لنگ

دو چشم کیوان کور و دو گوش گردون کر

دو چشم او چو دو لؤلؤ برآمده ز صدف

دو گوش او چو دو خنجر برآخته ز قِراب

چو دید مه دو سرانگشت بر دو چشم نهاد

بدان نمط که دو فندق نهی به دو بادام

حسام هر دو دین گستر لقای هر دو دین پرور

فتوح هر دو تا محشر بقای هر دو جاویدان

تعداد ابیات منتشر شده : 510165