سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

پرتو خورشید بر دیوار تافت

تابش عاریتی دیوار یافت

از آن خشت دیوار پیراستند

ز دیوار پس خانه آراستند

گفت دیوار قصر پادشهی

که بلندی، مرا سزاوار است

گهی برروی دیوار افکنی خویش

گهی دیوار پیمایی پس و پیش

چو صدره از سر دیوار جستم

برون آور ازین دیوار پستم

رو، که اول حدیث پایه کنند

هر کجا گفتگوی دیوار است

این پیش نیاز کرده از زر دیوار

خورشید حیات دشمنت بسر دیوار

پای دیوار چوتو گل رخ اگر بوسه نهم

برمن افشاند خارازسر دیوار شکر

زیر دیوار سرایش تن کاهیده من

همچو کاهیست که افتاده ز دیوار جدا

از پی گنجایش برخاست دیوار حجاب

از میان چار دیوار مکان و لامکانتعداد ابیات منتشر شده : 361561