سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

پرتو خورشید بر دیوار تافت

تابش عاریتی دیوار یافت

از آن خشت دیوار پیراستند

ز دیوار پس خانه آراستند

گفت دیوار قصر پادشهی

که بلندی، مرا سزاوار است

گهی برروی دیوار افکنی خویش

گهی دیوار پیمایی پس و پیش

چو صدره از سر دیوار جستم

برون آور ازین دیوار پستم

دیده از گنج خشت بر دیوار

خشت دیوار گنج کرده شمار

رو، که اول حدیث پایه کنند

هر کجا گفتگوی دیوار است

این پیش نیاز کرده از زر دیوار

خورشید حیات دشمنت بسر دیوار

سوی دیوار چه آیی که نیاید، صنما

هیچگه صورت دیوار بدین زیبایی

ز دیوار عشقی درین بوم و بر

ندید ایچ دیوار کوتاه تر

 • جستجوی درد در فردوسی
 • جستجوی سیمین ساق در همه ی آثار
 • جستجوی شکسته در همه ی آثار
 • جستجوی گندم در همه ی آثار
 • جستجوی تشر در همه ی آثار
 • جستجوی زلف در حافظ
 • جستجوی صبا در سعدی
 • جستجوی پریشانم در همه ی آثار
 • جستجوی مرا در همه ی آثار
 • جستجوی درطلسم هوس که ماگردد در بیدل دهلوی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 486263