سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

نی نی غلطم کس دل دیوانه نخواهد

دیوانه بود هرکه به دیوانه کند سر

برون آ از در و دیوانه گردان هوشیاران را

ولیکن خسرو دیوانه را دیوانه تر گردان

دیوانه ام از بلند رایی

دیوانه چه مرد کدخدایی

علم دیوانه بی خلل نبود

زانکه دیوانه را عمل نبود

گهی فرزانه را دیوانه سازی

گهی دیوانه را فرزانه سازی

زلف پرتابت مرا دیوانه کرد

چند رنجانی من دیوانه را

منم دیوانه و او سرو قامت

حدیث راست از دیوانه پرسید

او اگر دیوانه است و فتنه کاو

داروی دیوانه باشد کیر گاو

ای پسر گر عاقلی دیوانه شو

کانکه او دیوانه شد عاقل بماند

اینست که مجنونرا دیوانه نهد عاقل

ورنی من مجنونش دیوانه نمی بینم

تعداد ابیات منتشر شده : 510165