سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

پیشم آمد هزار دیو کده

در یکی صد هزار دیو و دده

جوابش داد کانجا خوان دیو است

مقام و مسکن اکوان دیو است

بسی کان گوهر بدان کوهسار

همان دیو مردم فزون از شمار

گویند به گرمابه همین دیو بود

ما دیو ندیدیم پری بود امروز

اصل ظلم ظالمان از دیو بود

دیو در بندست استم چون نمود

مشغول تنی که دیو توست او

بل دیو توی و او سلیمان

با دد و دیو عقل نامیزد

کز دد و دیو عقل بگریزد

دیو تست آنکه دیده ای از دور

چه کنی دیو خویش را مشهور؟

آخر چرا متابعت دیو می کنی

دیو ای فرشته زاده نگویی کهای تست

دیو جهلت را به پند من ببند

پند شاید دیو جهلت را طناب

تعداد ابیات منتشر شده : 486368