سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

دیو را پیغمبران دیدند و راندندش ز پیش

دیو را نادان نبیند من نمودم مر تو را

فریب رهزن دیو و پری تو چون نخوری

که راه آدم و حوا زده است دیو و پری

دست و قولت دست و قول دیو باشد زین قیاس

ور نباشی تو نباشد دیو چیزی سوی ما

زان روز باز دیو بدیشان علم زده است

وز دیو اهل دین به فغان اند و در هرب

نیست کندآور کسی کاو چیره شد بر دیو و دد

هرکه بر دیو هوس چیره شود کندآور است

تا سلیمان وار خاتم باز نستانی ز دیو

کی ترا فرمان برد دام و دد و دیو و پری

غول دلیل راه شد، دیو سر سپاه شد

دیو و طلسم هر دو را از بن و بار بشکنم

خود زیان جان او شد ریو او

گویی آدم بود دیو دیو او

ببین عالم همه در هم سرشته

ملک در دیو و دیو اندر فرشته

تا تو شدی خرد، آز یافت بزرگی

تا تو شدی دیو، دیو گشت سلیمان


 • جستجوی رباعیات در همه ی آثار
 • جستجوی امید کاظم زاده در خیام نیشابوری
 • جستجوی امید در همه ی آثار
 • جستجوی جنگ در فردوسی
 • جستجوی صبا در همه ی آثار
 • جستجوی زلف در حافظ
 • جستجوی خاک پا در حافظ
 • جستجوی رجعت در همه ی آثار
 • جستجوی وارث در همه ی آثار
 • جستجوی دیو در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 373712