سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

وین چنین چیز دیو باشد و من

از چنین دیو ننگ دارم، ننگ

که دیو توست این عالم فریبنده

تو در دل دیو ناکس را نپیخستی

آخر چرا متابعت دیو می کنی

دیو ای فرشته زاده نگویی کهای تست

ای همه ساله هم به مایهٔ دیو

بوده از بهر طبع دایهٔ دیو

گر ملک دیو شد گه آدم

دیو در عهد او ملک شد هم

همه چون دیو باد خاک انداز

بلکه چون دیو چه سیاه و دراز

نفس دیو است و پیر نجم هدی

رجم دیو است کار نجم بلی

دیو جهلت را به پند من ببند

پند شاید دیو جهلت را طناب

تازنده زمان چو دیو می تازد

تو از پس دیو خیره می تازی

نباشد این همه زشتی من که صورت دیو

چنانکه می بنگارند ، دیو را نبود

تعداد ابیات منتشر شده : 510165