سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

غرض چون دیده بود آن ناوک انداز

که رجعت نیست تیر رفته را باز

وادید کرده است به من تلخ، دید را

در رجعت است عادت اعداد، عید را

به وجهی بر کسی ما را چه انکارست اگر اصلا

معادِ خلق تا مبدا به رجعت متصّل باشد

گفتی از مغرب به مشرق کرد رجعت آفتاب

لاجرم حاج از حد بابل خراسان دیده اند

شیخ گفت آن گوش کاندر هجر او کردم فدا

زشت باشد گر بدو رجعت کنم بار دگر

عقل داند که در ادوار فلک بی رجعت

استقامت نپذیرند نجوم سیار

اگر اسفندیار آید به رجعت باز در عصرش

زند آتش در اجزای تن اسفندیار اندر

یک قدم را که نهادم دم رفتن بر دوست

وقت رجعت نتوان باز به ده گام شدن

کاشکی آدم به رجعت در جهان باز آمدی

تا به مرگ این خلف بر مرد و زن بگریستی

گر بود رایش که دریابد زمان رفته را

چون ستاره گاه رجعت باز پس گردد زمان

تعداد ابیات منتشر شده : 478361