سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

گر سفر داری بدین نیت برو

ور حضر باشد ازین غافل مشو

فسانه گشت و کهن شد حدیث اسکندر

سخن نوآر که نو را حلاوتیست دگر

فسانه کهن و کارنامه بدروغ

بکار ناید رو در دروغ رنج مبر

حدیث آنکه سکندرکجا رسید و چه کرد

ز بس شنیدن گشته ست خلق را ازبر

شنیده ام که حدیثی که آن دوباره شود

چوصبرگردد تلخ ،ار چه خوش بودچو شکر

اگر حدیث خوش و دلپذیر خواهی کرد

حدیث شاه جهان پیش گیرو زین مگذر

شهی که روز و شب او را جز این تمنانیست

که چون زند بت و بتخانه بر سر بتگر

گهی ز جیحون لشکر کشد سوی سیحون

گهی سپه برد از باختر سوی خاور

ز کارنامه او گر دو داستان خوانی

بخنده یاد کنی کارهای اسکندر

بلی سکندر سرتاسر جهان را گشت

سفر گزید و بیابان برید و کوه و کمر


 • جستجوی روزگار در فردوسی
 • جستجوی خلق خوش در اوحدی
 • جستجوی فرزند در همه ی آثار
 • جستجوی رباعیات در خیام نیشابوری
 • جستجوی امید کاظم زاده در همه ی آثار
 • جستجوی امید در فردوسی
 • جستجوی جنگ در همه ی آثار
 • جستجوی صبا در حافظ
 • جستجوی زلف در حافظ
 • جستجوی خاک پا در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 373712