سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

رضا بودم که هستی بخش عالم

به عمر شاه عمر من کند ضم

یارب، یارب، به رضا، شه دین

آن ثامن من اهل یقین

خویشتن را در مصال «قل کفی»

بر صف اهل رضا خواهم زدن

سپاس و شکر خداوند را که بار دگر

برو بعین رضا گشت مهربان نرگس

ایزد رضا نداد که شاهنشهی دهد

بر جهل از آن گروه یکی را به اختیار

به هر صفت که بود هم نگه توانی داشت

دل نزاری مسکین گرت رضا بودی

داده رضا بصدر تو گیتی ببندگی

بسته میان بپیش تو گردون بچاکری

هنگام رضا بر صفت عفو خداوند

صد سیئه را عفو تو بخشد به ثوابی

پس به چشم خیال خود بفروش

لیکن از چشم خود رضا بستان

به شیر پرده حوالت کن هلاک عدو

پی رضای امام امم علی رضا

تعداد ابیات منتشر شده : 510165