سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

یارب، یارب، به رضا، شه دین

آن ثامن من اهل یقین

دهد بصحبت اعدای تو رضا محنت

کند بجان بداندیش تو نظر احزان

گویدم گر هزار عیب دگر

طبع بر عیب او رضا نکنم

همه سمعا و طاعت گویان

معتمر را به جان رضا جویان

چون ز فنا نیست شود هستیم

جام رضا بخش از آن مستیم

شدم به دوختن چاکهای سینه، رضا

که هیچ کس نبرد پی به داغ پنهانم

به اعتقاد نزاری که بر نگردم ازو

وگر رضا دهد از اعتقاد برگردم

به هر صفت که بود هم نگه توانی داشت

دل نزاری مسکین گرت رضا بودی

اینهمه هست و چشم می دارم

التفاتی ز تو به عین رضا

به توکل زیم اکنون به کسب

که رضا صبر فزای است مرا

تعداد ابیات منتشر شده : 510165