سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

چه زنی صلای رفتن؟چو نماند پای رفتن

چه کنی هوای رفتن؟ که نمیگذارم امشب

دل از شیرین غبارانگیز کرده

به عزم روم رفتن تیز کرده

ز بیم تیغ ره داران بهرام

ز ره رفتن نبودش یکدم آرام

در آن ره رفتن از تشویش تاراج

به ترک تاج کرده ترک را تاج

آنکه داند بر آسمان رفتن

میتوانست ازین میان رفتن

باید ره دلپسند رفتن

از نقش به نقشبند رفتن

اندیشهٔ رفتن فرنگش بیش

ز اندیشه رفتن سر و افسر

چراگاه بگذاشت رخش آنزمان

نیارست رفتن بر پهلوان

سپهدار گفتا چه سازی درنگ

بیارای رفتن پذیره به جنگ

گهی با شیر در پیکار رفتن

گهی با اژدها در غار رفتنتعداد ابیات منتشر شده : 365483