سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

چه زنی صلای رفتن؟چو نماند پای رفتن

چه کنی هوای رفتن؟ که نمیگذارم امشب

دل از شیرین غبارانگیز کرده

به عزم روم رفتن تیز کرده

ز بیم تیغ ره داران بهرام

ز ره رفتن نبودش یکدم آرام

در آن ره رفتن از تشویش تاراج

به ترک تاج کرده ترک را تاج

آنکه داند بر آسمان رفتن

میتوانست ازین میان رفتن

چراگاه بگذاشت رخش آنزمان

نیارست رفتن بر پهلوان

سپهدار گفتا چه سازی درنگ

بیارای رفتن پذیره به جنگ

گهی با شیر در پیکار رفتن

گهی با اژدها در غار رفتن

از ضعف تن آنچنان توانم رفتن

کز دیدهٔ خود نهان توانم رفتن

به خود رفتن ره نادیده جهلست

به ره رفتن براه رفته سهلست


 • جستجوی مدلهای کوتاهی مو زنانه در همه ی آثار
 • جستجوی صدا در همه ی آثار
 • جستجوی صنما در حافظ
 • جستجوی دیوار در همه ی آثار
 • جستجوی ناله در همه ی آثار
 • جستجوی خاک در همه ی آثار
 • جستجوی نبرد در فردوسی
 • جستجوی امید در شهریار
 • جستجوی صبا در حافظ
 • جستجوی رفتن در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 285419