سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

چراگاه بگذاشت رخش آنزمان

نیارست رفتن بر پهلوان

سپهدار گفتا چه سازی درنگ

بیارای رفتن پذیره به جنگ

بگل گفتا شه، اینجا باش دلشاد

که ما خواهیم رفتن شاد چون باد

به خود نتوان ولی این راه رفتن

به پیر رهبر آگاه رفتن

گهی با شیر در پیکار رفتن

گهی با اژدها در غار رفتن

از ضعف تن آنچنان توانم رفتن

کز دیدهٔ خود نهان توانم رفتن

به خود رفتن ره نادیده جهلست

به ره رفتن براه رفته سهلست

دلم خون میشود از رفتن تو

ولی هم روی نیست آشفتن تو

بپای عشق باید رفتن این راه

بنور علم شاید رفتن این راه

در پی کشف این و آن رفتن

جز به دانش کجا توان رفتن؟

تعداد ابیات منتشر شده : 510165