سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

نرم باش، ای پسر، به رفتن، نرم

تا نگردد دلت به رفتن گرم

به رفتن برآورده پر مرغ وار

همی ره به سینه خزیده چو مار

ستوری بود در رفتن چو بادی

که در رفتن فلک را مهره دادی

همایون ندارد کس آنجا شدن

وزایدر کنون رای رفتن زدن

کسی کاو جهان را بنام بلند

گذارد به رفتن نباشد نژند

ازان رفتن میش اندیشه خاست

بدل گفت کابشخور این کجاست

گو پیلتن جنگ را ساز کرد

ازان جایگه رفتن آغاز کرد

همی راند لشکر بران سان دمان

نجست ایچ هنگام رفتن زمان

تا کی دنبال نفس سرکش رفتن

دل صاف و پی باده بی غش رفتن

دگر هــــــر که در ره ز رفتن بماند

به هر اسپ دزدی یکی بـــر نشاند

تعداد ابیات منتشر شده : 510165