سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

ره که باید به پای جان رفتن

با خر و بار چون توان رفتن؟

خبر از رفتن آن سرو روانم مدهید

بیخودم من خبر از رفتن جانم مدهید

اگر حرارت کمتر شود به رفتن خون

چرا حرارت من شد فزون ز رفتن آن

کنون چون گه رفتن آمد فراز

مرا راه بنمای و بگشای راز

نکرد ایچ رستم به رفتن شتاب

بدان تا برآمد بلند آفتاب

گر تو سرو بوستانی بر روان رفتن زچیست؟

ور تو ماه آسمانی بر زمین رفتن چرا؟

وز آنجا یک تنه شاپور برخاست

دو اسبه راه رفتن را بیاراست

طریق عشق جانان چیست در دریای خون رفتن

مدان آسان که دشوارست ره بی رهنمون رفتن

چرا مرا نه روا رفتن از پس حیدر

اگر رواست تو را رفتن از پس عمری؟

که از خانه ملالت خاست ما را

هوای رفتن صحراست ما را

تعداد ابیات منتشر شده : 510165