سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

چون ببینی رفیق اعلی را

برهی زین مهاجر و انصار

کجاست یار موافق رفیق روحانی

بلطف جمع کند خاطر پریشانم

گمرهان را رفیق ره بودن

سر ز فرمان عقل پیچاندن

وحدت آهنگان رفیق کاروان غیرتند

آنکه با ما می رود با هیچکس همرا نیست

فرشتگان که رفیق تواند گویندت

چه نیک کرد کز افعال بد پشیمان شد

ره نمایم همرهت باشم رفیق

من قلاووزم درین راه دقیق

صوفی، رفیق زمره اصحاب رهروست

سلمان، ندیم مجلس رندان می پرست

رفرف که شده رفیق راهت

برده به سریر سدره گاهت

دیوان و ددان رفیق راهش

یا او شه و آن همه سپاهش

گل را به سرشک می خراشید

وز چوب رفیق می تراشید

تعداد ابیات منتشر شده : 502039