سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

وحدت آهنگان رفیق کاروان غیرتند

آنکه با ما می رود با هیچکس همرا نیست

فرشتگان که رفیق تواند گویندت

چه نیک کرد کز افعال بد پشیمان شد

ره نمایم همرهت باشم رفیق

من قلاووزم درین راه دقیق

صوفی، رفیق زمره اصحاب رهروست

سلمان، ندیم مجلس رندان می پرست

رفرف که شده رفیق راهت

برده به سریر سدره گاهت

دیوان و ددان رفیق راهش

یا او شه و آن همه سپاهش

گل را به سرشک می خراشید

وز چوب رفیق می تراشید

در طریقت رفیق سید باش

گر بدین رسول می گروی

بود رفیق سبکروح تازیانهٔ شوق

نگشته است صبا تا روانه بیرون آی

شد کهن رسم رفیق آزاری

نوجوانا بنه آیین کهن


 • جستجوی دانلود اهنگ بگوید تا دلبر حورم بیاید در فایز
 • جستجوی جنگ در سعدی
 • جستجوی سیاه در فردوسی
 • جستجوی خدا در شهریار
 • جستجوی عطر حور بهشت خاک عبیر در حافظ
 • جستجوی بخت بز در قاآنی
 • جستجوی بارگاه در همه ی آثار
 • جستجوی طلب در همه ی آثار
 • جستجوی ناز در حافظ
 • جستجوی کنایه در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 412915