سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

در طریقت رفیق سید باش

گر بدین رسول می گروی

بود رفیق سبکروح تازیانهٔ شوق

نگشته است صبا تا روانه بیرون آی

شد کهن رسم رفیق آزاری

نوجوانا بنه آیین کهن

شد چون دگران رفیق راهش

برداشت قدم به خیمه گاهش

دو چیز است شایسته نزدیک من

رفیق جوان و رحیق کهن

پندم مده، ای رفیق، بسیار

انگار که: پند گوش کردم

توفیق رفیق اهل تصدیق شود

زندیق در این طریق صدیق شود

در طریقت رفیق یاران باش

سر خود زیر پای ایشان باش

درکار معاشرت چنان تلخ

کز تو نشود رفیق ، خندان

گفتا منم آن رفیق دلسوز

کز من شده روز او بدین روز

 • جستجوی منی در رشیدالدین میبدی
 • جستجوی ای که نشان مشو در اوحدی
 • جستجوی خواب در حافظ
 • جستجوی لب دندان چشم زلف رخسار در همه ی آثار
 • جستجوی وصف در سعدی
 • جستجوی امور در همه ی آثار
 • جستجوی ساغر در حافظ
 • جستجوی خال در همه ی آثار
 • جستجوی عشق در عطار
 • جستجوی صبا در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 505935