سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

خود ندانی که فکر بیهوده

هست رنج دماغ آسوده

شد در سر باغ تو جوانیم

آوخ همه رنج باغبانیم

پدرش کوشش هوشنگ چو دید

از پی تربیتش رنج کشید

رنج و بیماریست مرد طبیب

خاصه آنرا که هست خوار و غریب

کرد زندانیم به رنج وبال

وین سخن را کمینه رفت دو سال

دردمندی رنج ضایع کرده ئی

مستمندی سوگوار افتاده ئی

از رنج دل اندکی بگفتم

باقی همه در دلم نهانست

گر نخواهی که در تو پیچد غم

رنج بر طبع شادمانه منه

واندر بلا و رنج تا

هرگز ندارد داورش

رنج عشقش بکش شفا بشناس

دُرد دردش بخور دوا دریاب

تعداد ابیات منتشر شده : 510165