سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

برافروزد چراغ آشنایی

رهایی یابد از داغ جدایی

مگر کم رهایی دهد دادگر

ز سودابه و گفت و گوی پدر

نهم بر تن ز جان داغ جدایی

ز حجت گفتنت یابم رهایی

وزان عقد خورشید یابد رهایی

دگر خدمت شاه والا بگیرد

بدان آتش آنجا مبادا که سوزم

درین آتش اینجا رهایی مبادم

می ده که ازین منی و مایی

یکدم ما را دهد رهایی

ز چنگش رهایی نیابد بجان

غم آری همی بر دل شادمان

کزین کینه مرد گنهکار هیچ

رهایی نیابد خرد را مپیچ

سپهدار پذرفت کامروز من

رهایی دهمتان از این اهرمن

رقیبانت اگر مانع نیایند

ز هجرانت مگر یابم رهایی

 • جستجوی دردم از یار است و درمان نیز هم در حافظ
 • جستجوی جنگ در فردوسی
 • جستجوی پولاد در همه ی آثار
 • جستجوی خدا در همه ی آثار
 • جستجوی خوبرویان در همه ی آثار
 • جستجوی یار در سعدی
 • جستجوی گنج در همه ی آثار
 • جستجوی ایرج در همه ی آثار
 • جستجوی داری حدیث موش در عبید زاکانی
 • جستجوی تا در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 508095