سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

سپهند به دام دم اژدها

اگر ماندی اسیش نگشتی رها

اگر شاه کاووس یابد رها

تو رستی ز چنگ و دم اژدها

گفتا دلت رها کنم ارگوئی

از جان و دل مدیح محمد را

نهاد از کمینگه سر آن اژدها

کزو پیل جنگی نباید رها

ندانی که در دام آن اژدها

بماندی که هرگز نیابی رها

دنیی و آخرت رها کردی

از همه باز رسته ای خوش باش

رها کن تا بیفتد ناتوانی

که با سرپنجگان زور آزماید

یک زمان ساکنت رها نکنم

تا ز سکان ربع مسکونم

ایام رها نکرد کان دولت

روزی دوسه دافع حزن باشد

تو ای آهو سرین نز بهر جنگی

رها کن برددان خوی پلنگی

تعداد ابیات منتشر شده : 507630