سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

آن شفاعت و آن دعا نه از رحم خود

می کند آن بندهٔ صاحب رشد

آفتابش را زوالی نیست نیست

منکر او را کمالی نیست نیست

آن کس که درین زمانه او را غم نیست

یا آدم نیست، یا از این عالم نیست

هر که دل ز آرزوی او خوش نیست

به زبان گفت و گوی او خوش نیست

هر روش هر ره که آن محمود نیست

عقبه ای و مانعی و ره زنیست

تیغ آن تیغست مرد آن مرد نیست

لیک این صورت ترا حیران کنیست

گرچه از طور و کلیم است بیان واعظ

تاب آن جلوه به آئینه گفتارش نیست

عزت و خواری دهر آن همه دور از هم نیست

افسری نیست که با نقش قدم توأم نیست

هر آن دل را که سوزی نیست، دل نیست

دل افسرده غیر از آب و گل نیست

حرص تازد بیهده سوی سراب

عقل گوید نیک بین که آن نیست آب

تعداد ابیات منتشر شده : 510165