سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

گوید که آشکاره عبادت ریا بود

زیر زکات مال ز سایل نهان کند

بگریم همی در فراقت چنانک

که داود بر تربت او ریا

فارغم از طمطراق و از ریا

قل تعالوا گفت جانم را بیا

پشتت به نماز اگر شود خم

آن هم به ریا شود خمیده

ساغری در خور من نیست درین میکده ها

ورنه تسبیح ریا حلقه مارست مرا

بل به فرمان حق به استحقاق

ریختم نز ره ریا و نفاق

ذکر قلبی کند به صدق و صفا

نه لسانی چون ذکر اهل ریا

یا براندازش به حرص و هوا

یا بپالایدش به عجب و ریا

نزند سر ریا و عجب ازوی

گرددش نامه رعونت طی

چون بود قصدش از ریا منفک

مزد یابد بر آن عمل بی شک

 • جستجوی دست شکر در سعدی
 • جستجوی شیشه ها را باران شست در همه ی آثار
 • جستجوی دریا صدف در وحشی بافقی
 • جستجوی عشق در حافظ
 • جستجوی تنهایی در همه ی آثار
 • جستجوی شرف در همه ی آثار
 • جستجوی تنگ دل در همه ی آثار
 • جستجوی حکمت در همه ی آثار
 • جستجوی همان نیک نامی در فردوسی
 • جستجوی پولاد در فردوسی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 510165