سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

بستیم روی سجده ز محراب آرزو

گرد ریا از در معبود شسته ایم

ز بی خودی نفسی بی ریا برآوردن

به از ریاضت صد سالهٔ ریاکارست

منسوخ نفس صدق تو شد آیت ریا

مقهور آب عفو تو شد آتش غضب

روی و ریا را مکن آئین خویش

هرچه فساد است ز روی و ریاست

آمد نصیب من ز همه مردمان دو چیز

از دشمنان خصومت و از دوستان ریا

به ریا خواب چو زاهد نبود بیداری

چند جامی بکش از بادهٔ گلفام بخسب

تا به نوای مدیح وصف تو برداشتم

رود رباب من است رودهٔ اهل ریا

در جمله همیشه با سنایی

کاری که کنی تو بی ریا کن

دانهٔ در، در بن دریای الا الله درست

لاالهی غور باید تا برآرد بی ریا

تا به در میکده جا کرده ام

توبه ز تزویر و ریا کرده ام

تعداد ابیات منتشر شده : 508170