سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

هم ز خوشه عشر دادی بی ریا

هم ز گندم چون شدی از که جدا

بود صافی ز رنگ کبر و ریا

تافت زو عکس کبریای خدا

اگر اهل فتوت را وفا نیست

همه کارش به جز روی و ریا نیست

بیا به میکده بفروش خرقه ی ناموس

ریا و شمعه رها کن به زاهد سالوس

آن کریم باتوان ، آن چیره دست بردبار

آن جواد بی ریا ، آن پادشاه بی مکر

صدری که در شمایل و اخلاق لطف او

از کِبریاست محض نه کِبرست و نه ریا

کبریای محض بی کبر و ریا دادت خدای

هست مستغنی زکِبر آن کس که دارد کِبریا

حسد و آز جبن و زرق و ریا

کسل و ظلم و جور و حقد و جفا

غلام همت آن نازنینم

که کار خیر بی روی و ریا کرد

ز خانقاه به میخانه می رود حافظ

مگر ز مستی زهد ریا به هوش آمد

تعداد ابیات منتشر شده : 510165