سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

هیچ کس را به بخت فخری نیست

زانکه او جفت نیست با فرهنگ

با سبک روحان نشین ای جان من

زانکه صحبت با گرانان هیچ نیست

آسمان دگری زانکه به همت جنبی

جنبش چرخ نه از شهوت و نه از غضب است

حر ز خاک تیره آید در خروش

زانکه از بازان نیاید کار موش

تو خوشی زانکه پیش تست قماش

زان دگرها خبر نداری باش

زانکه من در جمال آن دلبر

معنیی دیده ام برون ز صور

زانکه نارنگ را بدید که باد

همه رویش بخست زیر و زبر

خود به از عقل هیچ مفتی نیست

زانکه او جز به عدل نگراید

تو عزیزی عزیز خواهی بود

زانکه این عزت تو عزت اوست

نیست القصه کمالی که نه حاصل دارند

جز قدم زانکه قدیمی صفت معبودست

تعداد ابیات منتشر شده : 510165