سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

زحمت دهدم نوازش دمسازان

چون نی، ز نواختن به فریاد افتم

چو به دریا نه صدف ماند و نه در

زحمت ساحل عمان چکنم؟

شب بیاسوود زانکه معدلتش

زحمت بانگ پاسبان برداشت

زحمت طبل نوبتی برسید

بفرو داشت آمد آن برداشت

صمیمانه به یاران کرده خدمت

ندیده خردلی پاداش زحمت

بود سنجر ننر و دردانه

باعث زحمت اهل خانه

گر نبودی زحمت نامحرمی

چند حرفی از وفا واگفتمی

هم زحمت عاشقی کشیده

هم شربت عاشقان چشیده

چو خلوتگهش آن چنان ساختند

ازو زحمت خویش پرداختند

تا زحمت سرمای زمستان نکشد

پر گل نشود دامن هر خار که هست

تعداد ابیات منتشر شده : 510165