سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

چو ترک سیم و زر گفتی بیکبار

همه گیتی زر و سیم خود انگار

طالب زر گشته جمله پیر و خام

لیک قلب از زر نداند چشم عام

مرا گر زور و زر داری میازار

که زور و زر به آزاری نیرزد

زر از وی جداگشت و آمد زنش

چو زر گشته از رنج ، سیمین تنش

چو زر زیر زمین کردی چنین زود

ترا خود زر کند زیر زمین زود

سخن بعضی که چون زر نامور شد

در آتش بُردمش تا آب زر شد

همچنان کاندر جهان آتش نسوزد زر همی

زر جانت را نسوزد آتش سوزان سقر

به زر شود دل ویران دوستان آباد

به زر شود دل آباد دشمنان ویران

سنگ چون زر نباشد به بها هرچند

سنگ با زر همی زیر عیار آید

ای زر فشانده بر سر مردی بکمرمت

کردم بشکر بر سرت امروز زر فشان

تعداد ابیات منتشر شده : 510165