سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

مرا گر زور و زر داری میازار

که زور و زر به آزاری نیرزد

گوهر و زر یافت از مهرش بسی

تا به مدحش گوهر اندر زر کشید

سخن بعضی که چون زر نامور شد

در آتش بُردمش تا آب زر شد

چو زر زیر زمین کردی چنین زود

ترا خود زر کند زیر زمین زود

ز آیینه گیرند اگر پشت در زر

گرفت آب را روی در زر شکوفه

ز مشرق بر شفق زر می فشاندند

به صنعت لعل در زر می نشاندند

آمد گل و آورد به پیراهن زر

بنشست به باغ و کرد خرمن زر

همچنان کاندر جهان آتش نسوزد زر همی

زر جانت را نسوزد آتش سوزان سقر

تا نگردد شاخ نیلوفر ببستان زر ناب

تا نگردد زر ناب اندر صدف نیلوفری

به زر شود دل ویران دوستان آباد

به زر شود دل آباد دشمنان ویران

تعداد ابیات منتشر شده : 510165