سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

نه گشت زمانه بفرسایدش

نه آن رنج و تیمار بگزایدش

زمانه ندادش زمانی درنگ

شد آن هوش هوشنگ بافر و سنگ

زمانه برین خواجهٔ سالخورد

همی دیر ماند تو اندر نورد

زمانه نخواهم به آزارتان

اگر دورمانم ز دیدارتان

کمندی بینداخت از دست شست

زمانه مرا باژگونه ببست

تو گفتی دد و دام رامشگرست

زمانه به آرایشی دیگرست

کارگشای زمانه ناصردین شاه

آن که دعا گوی او رسید به مطلب

ابوالمظفر شاه زمانه ابراهیم

که پادشاه زمین است و خسرو دنیا

این جور مکن که از تو نپسندد

سلطان زمانه خسرو والا

تاج همی گوید جاوید باد

شاه زمانه ملک روزگار

تعداد ابیات منتشر شده : 509490