سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

بچشمم زمانه سیاهست ازیرا

که هستم حقیر از بلندی چو کوکب

در معالی سپهر تأثیری

در بزرگی زمانه آثاری

که همی من به خود بپردازم

از بلای زمانه ریمن

ولی ترسم که یارم در میانه

بسوزد، گر بسوزانم زمانه

وانکه از بأس و سطوت تو بخست

داد نتواندش زمانه امان

ارجو که مرا به دولت او

دشوار زمانه گردد آسان

از حوصله زمانه تنگ

بر فرق فلک زده شباهنگ

در زمانی که غیر فتنه نبود

مقتضای زمانه بی باک

مکرمت بانگ برگرفت از حبس

که کریم زمانه محبوسست

وصف احسان تو چو من نکند

هرکه اندر زمانه وصافست

تعداد ابیات منتشر شده : 510165