سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

چون بشد درد و شدت آن حرص زفت

همچو سگ سودای خانه از تو رفت

شکر نعمت خوشتر از نعمت بود

شکرباره کی سوی نعمت رود

شکر جان نعمت و نعمت چو پوست

ز آنک شکر آرد ترا تا کوی دوست

نعمت آرد غفلت و شکر انتباه

صید نعمت کن بدام شکر شاه

نعمت شکرت کند پرچشم و میر

تا کنی صد نعمت ایثار فقیر

سیر نوشی از طعام و نقل حق

تا رود از تو شکم خواری و دق

خاک ، یخ بست و عزاکردند سر

خاک بر سر طفلکان بی پدر

هم به پهلویش سگی زار و نزار

خفته در آغوش هم همچون دو یار

آخر شب این دو بدبخت نژند

زیر دیواری به یکدیگر رسند

هر دو یکسانند با یک امتیاز

اینکه سگ را پوستینی هست باز

تعداد ابیات منتشر شده : 510165