سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

ندانم چه دیده است از زندگی

نمیرد چرا خود ز شرمندگی

زندگی محمل کش وهم دوعالم آرزوست

می تپد در هر نفس صدکاروان بانگ درا

امید نکرد گل که یاس آمد بار

سرتاسر زندگی جز این کار نبود

نه لذت زندگی خود می یابی

نه راحت مردگی تن می دانی

معنی آب زندگی و روضه ارم

جز طرف جویبار و می خوشگوار چیست

ببویت زندگی یابم پس از مرگ

ترا گر بر سر خاکم گذر بی

تا از این زندگی نمیری تو

در کف دیو خود اسیری تو

زآب زندگی تا بگذرد تشویش رعنایی

خم وضع ادب پل کرد دوش وگردن ما را

اسباب زندگی همه دام تحیر است

غیر از فریب هیچ نباشد سراب را

تا جان بری زآفت بنیاد زندگی

زین خانه یک دو دم ز نفس پیشتر برآ

تعداد ابیات منتشر شده : 59300