سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

به چنین مرگ هر که بشتابد

از چنین مرگ زندگی یابد

غافلند از زندگی مستان خواب

زندگانی چیست مستی از شراب

بب زندگی این خوش عبارت

لوانت لاوه نج من ذبل و کان بست ؟

ز من بشنو غنیمت دان جوانی

دوباره نیست کس را زندگی

بظاهر من از رندگانم و لیک

مرا مرگ ازین زندگی خوشترست

همه را زنده می نشاید گفت

زندگی نامی و نشانی داشت

موج و طوفان و سیل و ورطه بسی است

زندگی بحر بی کرانی داشت

چون حیات مردنی در خور بود

مردگی از زندگی خوشتر بود

آب خضر آتش سوداش داشت

زندگی از باد مسیحاش داشت

خور و خواب و آرام جوید همی

وزان زندگی کام جوید همی

تعداد ابیات منتشر شده : 112610