سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

بده ساقی آن مایهٔ زندگی

دمی وارهانم ز دل مردگی

یکی نور بنیاد تابندگی

پدید آر بیداری و زندگی

اگر مرجع زندگی خاک نیست

کلک زن خناق گلوگیر را

یک نفس بار زندگی چوحباب

آبله دوش کرده است مرا

ز مطبخ سالها تا مستراحیم

مگر این زندگی یابد بقایی

بی روی تو زندگی حرامست

وز دست تو جام می حلالست

ایمن ز دشمنیم که با دشمنیم دوست

بنیان زندگی به مدارا گذاشتیم

برین زندگی هیچ بنیاد نیست

جز از پاره ای خاک بر باد نیست

پیشتر زآنکه مرگ پیش آید

از چنین مرگ زندگی زاید

به چنین مرگ هر که بشتابد

از چنین مرگ زندگی یابدتعداد ابیات منتشر شده : 206526