سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

گفتم که خاکی است و بخاکش همی دهند

گفتا چو دانه خاک شکافد گل تر است

کیفیت زندگی نمی فهمی

تا با غم عشق بر نمیـٰائی

به روی تربت من برگ لاله افشانید

به یاد سینه خونین داغ دیده من

پروای پنج روز جهان کی کنم که عشق

داده نوید زندگی جاودانیم

ترا توش هنر میباید اندوخت

حدیث زندگی میباید آموخت

چست ببندد کمر بندگی

بندگیی مایه صد زندگی

اینکه پس پرده تن پردگیست

دستخوش زندگی و مردگیست

آتشی خوشتر زآب زندگی

کان بود هم جان و هم ایمان ما

چه مایه چنین روز بگذاشتند

همه زندگی مرگ پنداشتند

عشق مهل فیض که با جان رود

زندگی در کفنم آرزوستتعداد ابیات منتشر شده : 373712