سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

زندگی از وهم و وهم از زندگی بالیده است

عالم آب است بنگ و عالم بنگ است آب

احتیاج زندگی میراندش

بر زمین گردون سپر گرداندش

پرسیدم از بلند نگاهی حیات چیست

گفتا مئی که تلخ تر او نکوتر است

گفتم که کرمک است و ز کل سر برون زند

گفتا که شعله زاد مثال سمندر است

گفتم که شر بفطرت خامش نهاده اند

گفتا که خیر او نشناسی همین شر است

گفتم که شوق سیر نبردش بمنزلی

گفتا که منزلش بهمین شوق مضمر است

گفتم که خاکی است و بخاکش همی دهند

گفتا چو دانه خاک شکافد گل تر است

شودتیره سرچشمۀ زندگی

زگردی که خیزد میان سپاه

کیفیت زندگی نمی فهمی

تا با غم عشق بر نمیـٰائی

نشود آب زندگی ریزان

مگر از دیدهٔ سحرخیزان

 • جستجوی جنگ در فردوسی
 • جستجوی شراب در حافظ
 • جستجوی عشق در مولوی
 • جستجوی راه در حافظ
 • جستجوی ناز در همه ی آثار
 • جستجوی بیچاره در همه ی آثار
 • جستجوی نگویم در همه ی آثار
 • جستجوی قناعت در حافظ
 • جستجوی عمر برف است و افتاب تموز در سعدی
 • جستجوی عطر حور بهشت خاک عبیر در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 505935