سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

پروای پنج روز جهان کی کنم که عشق

داده نوید زندگی جاودانیم

ترا توش هنر میباید اندوخت

حدیث زندگی میباید آموخت

چست ببندد کمر بندگی

بندگیی مایه صد زندگی

اینکه پس پرده تن پردگیست

دستخوش زندگی و مردگیست

آتشی خوشتر زآب زندگی

کان بود هم جان و هم ایمان ما

چه مایه چنین روز بگذاشتند

همه زندگی مرگ پنداشتند

عشق مهل فیض که با جان رود

زندگی در کفنم آرزوست

خیز و بکش تیغ و بکش تا بحشر

زندگی در کفنم آرزوست

زندگی طعمهٔ کلفت گردید

رشته ها خورده گره خوردن ما

حیلهٔ زندگی نقاب فناست

کاش روشن شود بهانهٔ ما


 • جستجوی نوشته در حافظ
 • جستجوی داری حدیث موش در عبید زاکانی
 • جستجوی راه در حافظ
 • جستجوی سپر در فردوسی
 • جستجوی نصرت در عنصری
 • جستجوی درد در فردوسی
 • جستجوی غزل در همه ی آثار
 • جستجوی سیاه در فردوسی
 • جستجوی زندگی در همه ی آثار
 • جستجوی عشق در عطار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 331658