سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

جاذب آب حیاتی گشتیی

اندر آب زندگی آغشتیی

چندین نکنی کوشش اگر بشناسی

کآسایش زندگی بلای مرگست

در قهستان خلوتی ورزیده ئی

رستخیز زندگی نادیده ئی

زندگی شوخی کمین رمیست

فرصت گیر و دار صبحدمیست

زندگی موجب ملال منست

عرش و کرسی گواه حال منست

آبروی زندگی در باخته

چون خران با کاه و جو در ساخته

تیرش چو برات مرگ راند

کس نامه زندگی نخواند

این دو قوت حافظ یکدیگرند

کائنات زندگی را محورند

ازین زندگی زندگانی نخیزد

که گر گست و ناید ز گرگان شبانی

تب و تابی که باشد جاودانه

سمند زندگی را تازیانه

تعداد ابیات منتشر شده : 510165