سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

ظاهرا بر زن چو آب ار غالبی

باطنا مغلوب و زن را طالبی

با نشئه درویشی در ساز و دمادم زن

چون پخته شوی خود را بر سلطنت جم زن

او مکرر کرد بر زن آن سخن

گفت زن این هست از امرودبن

زن آمد جهان سخره زن مباش

برای زن اینسان فروتن مباش

نباشد در مقام حیله و فن

کم از نا پارسا زن پارسا زن

زن گیر که خود به خون دلیر است

زن باشد زن اگرچه شیر است

زن جادوست جهان، من نخرم زرقش

زن بود آنکه مرو را بفریبد زن

نفس خود را زن شناس از زن بتر

زانک زن جزویست نفست کل شر

زن مخواه و ترک زن کن کاندرین ایام بار

زن نخواهد هیچ مردی تا بمیرد هوشیار

بدان که مرد ز زن زاد ، زن نشد فاضل

بدان درست که فضل است مرد را بر زن

تعداد ابیات منتشر شده : 504827