سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

زن مخواه و ترک زن کن کاندرین ایام بار

زن نخواهد هیچ مردی تا بمیرد هوشیار

بدان که مرد ز زن زاد ، زن نشد فاضل

بدان درست که فضل است مرد را بر زن

در میکده ها دیدم شایسته حریفی نیست

با رستم دستان زن با مغبچه ها کم زن

از غرب سوی شرق زن بد خواه را بر فرق زن

بر فرق او چون برق زن مگذار ازو نام و نشان

مرد قانع از سر اخلاص و سوز

زین نسق می گفت با زن تا بروز

الهی در کمند زن نیفتی

وگر افتی بروز من نیفتی

جهان داور چو گیتی را بنا کرد

پی ایجاد زن اندیشهها کرد

وفاداری مجوی از زن که بیجاست

کزین بر بط نخیزد نغمه راست

جهانی را به هم آمیخت ایزد

همه در قالب زن ریخت ایزد

بدش نغز رامشگریچنگ زن

یکی نیمهمرد و یکی نیمه زنتعداد ابیات منتشر شده : 373712