سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

بر آن دست بر پای باشد کریمی

بنای کریمی است گویی بنانش

زهرا آن اختر سپهر رسالت

کاو را فرمانبرند ثابت و سیار

نیست او زهرا و مریم لیکن اندر اعتقاد

هست چون زهرا ستوده هست چون مریم گزین

از کریمی چو در آید بر او زایر او

از کریمی چو شمن گردد و زایر چو صنم

ای جوادی که همه میل سوی جود کنی

ای کریمی که همه راه کریمی سپری

سازنده کار گنبد اخضر

خنیاگر بزم زهره زهرا

ای کریمی کامیدواران را

همه لفظ تو مرحبا باشد

نشان کریمی و آزادگیست

بر آوردن مردم ممتحن

مرا دید بر مرکبی تند و سرکش

حکیمی کریمی امامی همامی

مرا دانی از وی که کرده است ایمن؟

کریمی حکیمی همامی امامی

تعداد ابیات منتشر شده : 504827