سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

یا رب یا رب کریمی و غفاری

رحمان و رحیم و راحم و ستاری

ای کریمی که خوی و عادت تو

خالص بر و محض احسانست

مادرش لولی و پدر لالا

از زند دم ز حیدر و زهرا

محقری که کریمی خصوص با چو منی

کند روانه تو باطل کنی روا نبود

باشد کریمی ار بدهی ورنه رای تست

مر بنده را به هیچ صفت اختیار نیست

هست کریمی که شد به نامش منسوخ

نام کریمان به قصه و سمر اندر

ایا به بزم کریمی ممیّز و مُعطی

و یا به رزم دلیری مبارز و صفدر

تو آن کریمی کز التفات خاطر تو

نیاز تا به ابد در نعیم و ناز افتد

عودی که میوهٔ دل زهرا درو بود

نشگفت اگر شکوفهٔ او زهرهٔ سماست

آن کریمی که درین گنبد فیروزه صدا

بجز از شکر ایادیش نمی گوید باز

تعداد ابیات منتشر شده : 510165