سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

زهی بزرگی کت هست بر سپهر محل

زهی کریمی کت نیست در زمانه همال

به کریمی و لطف و رحمت حق

که گنه کار را امیدورست

کریمی چو شاخیست، او را تو باری

سخاوت چو جسمیست، او را تو جانی

کریمی را به بخت دور خوش کن

متاع خویش او را پیشکش کن

آن روز در آن هول و فزع بر سر آن جمع

پیش شهدا دست من و دامن زهرا

جگر و جان علی و زهرا را

دیده و دل حبیب و مولی را

ای کریمی که در کرم چون تو

مادر مکرمت نزاده کریم

محقری که کریمی خصوص با چو منی

کند روانه تو باطل کنی روا نبود

یا رب یا رب کریمی و غفاری

رحمان و رحیم و راحم و ستاری

گهی چون آینهٔ چینی نماید ماه دو هفته

گهی چون مهرهٔ سیمین نماید زهرهٔ زهرا

تعداد ابیات منتشر شده : 510165