سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

مهذّب است به تو حکمتم زهی تهذیب

موّقرست به تو نعمتم زهی توقیر

زهی به همت کسری و فرا فریدون

زهی به سیرت جمشیدو داد نوشروان

زهی مالیده رویت لاله را گوش

بما میزد زهی خطّ و بنا گوش

زهی شیرین و شیرین مردن او

زهی جان دادن و جان بردن او

زهی ستوده خلق خدای عز و جل

زهی گزیده و خاص خدایگان جهان

زهی دو بازوی بخت ترا خرد تعویذ

زهی ترازوی عمر ترا ابد پاسنگ

زهی زهیبت تو کُند ظلم را دندان

زهی زخنجرتو تیز عدل را بازار

زهی مصالح گیتی بسعی تو منظوم

زهی مساعی خوب تو در جهان مشکور

زهی ز احکام منشورت قیاس اختران باطل

زهی زاعلام منصورت لباس آسمان معلم

زهی ز عشق جناب تو آسمان واله

زهی ز کنه کمالت ستارگان حیران

تعداد ابیات منتشر شده : 508620