سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

ز مهتران وکریمان که ما شنیدستیم

کرم تورا سزد و مهتری تورا زیباست

پیکر مجنون به تشریف دگرمحتاج نیست

کسوت خارا همان زیباست عریان تو را

زشت خوئی نپسندند ز ارباب جمال

کانکه زیباست ازو عادت بد زیبا نیست

سخن ما زر است و مروارید

هر که در گوش می کند زیباست

ندانم خال او عکس دل ماست

و یا دل عکس خال روی زیباست

چو فروزی عالمی را، وه چه کم داری ز حسن

چهره ی زیباست، داری، قامت رعناست، هست

چو سر رشته سوی این نقش زیباست

ز سرخی نقش رویم نقش دیباست

زیباست بدین شغل عمید بن عمید آنک

کافیست به هر شغل و به هر فضل سزاوار

هر آنچه بر سر آزادگان رود زیباست

علی الخصوص که از دست یار زیباخوست

هرچند که رنگ و روی زیباست مرا،

چون لاله رخ و چو سَرْو بالاست مرا،


 • جستجوی دوست در همه ی آثار
 • جستجوی شرافت در همه ی آثار
 • جستجوی میرشد محتاج گرمابه سحر در همه ی آثار
 • جستجوی اصلاح در همه ی آثار
 • جستجوی عطار در عطار
 • جستجوی زیباست در همه ی آثار
 • جستجوی حدیث در همه ی آثار
 • جستجوی عمل در همه ی آثار
 • جستجوی حافظ در حافظ
 • جستجوی ایمن در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 364455