سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

زیباست بدین شغل عمید بن عمید آنک

کافیست به هر شغل و به هر فضل سزاوار

چو سر رشته سوی این نقش زیباست

ز سرخی نقش رویم نقش دیباست

هرچند که رنگ و روی زیباست مرا،

چون لاله رخ و چو سَرْو بالاست مرا،

سرو را به تو چه نسبت، مه نو را چه نشان

قامتی مُعتدل و طلعت زیباست تو را

شبه طاووس شمر فقر که طاوسان را

رنگ زیباست گر آواز نه زیبا شنوند

در گرمابه پر از صورت زیباست ولیک

قوت ناطقه باید که بگوید صورش

هرگز پر تو را چو پر من نمی کنند

مرغی که چون منش پر زیباست مبتلاست

نه تنها بود و میانگاشت تنهاست

نه زیبا بود و می پنداشت زیباست

زیبا به علم شو که نه زیباست

آن کس که او به دنیا زیبا شد

دل اندر سبزه ها بی گل شکیباست

گلی بی سبزه در بستان نه زیباست

تعداد ابیات منتشر شده : 507660